Kvkk

Ek Bilgilendirme : Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Eticaretegitimleri.com tarafından işlenmesine, saklanmasına ve 3.kişilere aktarılmasına muvafakat ederim

Kişisel Verileriniz Koruma Altında

Eticaretegitimleri.com olarak yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Yapılan yasal düzenleme başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunmasını amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan tüm bilgileriniz kişisel veri olarak kabul edilmektedir ve Eticaretegitimleri.com yasada tanımı yapıldığı şekli ile Veri Sorumlusu sıfatını taşımaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekli ile ve yasada belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da açıklanan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Eticaretegitimleri.com un faaliyet alanı dahilinde sürdürülen ticari faaliyetler kapsamında sizler ile ticari ilişkinin kurulup kurulmayacağının kararlaştırılması, ticari ilişki kurulması öncesinde verilen hizmete ilişkin şartların belirlenebilmesi ve ticari ilişki kurulması sonrasında da verilecek hizmetin sorunsuz olarak ve aksamadan sizlere ulaştırılması, hak ve yükümlülüklerin takibi, işlem güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirilmesi ile kayıt ve belgelerin mevzuatta öngörülen süreler dahilinde saklanması, resmi kurum ve kuruluşlarca talep edildiğinde bilgi verilmesi, mevzuat ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini sağlamak için kişisel verileriniz işlenecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Kişisel verilerinizin işlenmesi yukarıda da açıklandığı üzere bazı durumlarda bu kişisel verilerinizin aktarılmasını da gerekli kılmaktadır. Kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar ve bunun yanı sıra ana hissedarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. Kişilere KVKK’da yapılan düzenlemeler çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, çağrı merkezi, internet ve diğer dağıtım kanalları aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.